Reklamačný poriadok

spoločnosti:
J&MZ reality s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29846/N, IČO: 46355294, DIČ: 2023339142, sídlo: Mlynská 2, 934 01 Levice, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konatelia): Bc. Zuzana Štuller Vasovčáková, Martin Štuller, v ďalšom texte tiež len „spoločnosť“.
1. Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky, zapísaná v: J&MZ reality s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29846/N, IČO: 46355294, DIČ: 2023339142, sídlo: Mlynská 2, 934 01 Levice, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konatelia): Bc. Zuzana Štuller Vasovčáková, Martin Štuller - na základe predmetu činnosti: • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
3. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):
a) poštou na adresu: Mlynská 2, 934 01 Levice, Slovenská republika
b) elektronicky na adrese: stuller@jmr.sk
c) telefonicky na čísle 0910291854.
Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.
4. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.
5. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.
6. Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
7. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.
8. Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
9. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
10. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
11. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.
12. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
13. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.
14. Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať. 15. Spoločnosť určí zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
16. Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“).
17. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 25.05.2018

Reklamačný formulár

spoločnosti:
J&MZ reality s.r.o, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29846/N, IČO: 46355294, DIČ: 2023339142, sídlo: Mlynská 2, 934 01 Levice, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konatelia): Bc. Zuzana Štuller Vasovčáková, Martin Štuller.

Dátum podania reklamácie: ................................................................................................
Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:...................................................
Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná: □ predaj □ prenájom □ kúpa Špecifikácia nehnuteľnosti: ..................................................................................................................
Údaje o osobe, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email): .......................................................................................................................................................
Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.
....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


Ochrana osobných údajov / GDPR
Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v reklamačnom formulári . Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje spoločnosti J&MZ reality s.r.o. svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako klienta ktorý podáva reklamáciu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 60 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že spoločnosť J&MZ reality s.r.o. splnila svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Spoločnosť J&MZ reality s.r.o. bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

V...................................................., dňa:............................ .....................................................

Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu:

Vyjadrenie k reklamácii spoločnosťou J&MZ reality s.r.o. :

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
Reklamácia bola uznaná za oprávnenú: □áno □ nie Odôvodnenie: ................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
Spôsob vybavenia reklamácie: .............................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
V......................................................., dňa:............................ ......................................................................
___________________________________________________________________________
S vybavením reklamácie (*hodiace sa označte krížikom): □ súhlasím □ nesúhlasím
V......., dňa:............................ ......................................................................
Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu